بررسي وتجزيه و تحليل فرضيات و نتيجه گيري:پایان نامه مشاوره,بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

بررسي وتجزيه و تحليل فرضيات و نتيجه گيري:

فرضيه 1: بین تعهد سازمانی و سن کارمندان رابطه معني‌داري وجود دارد.

فرضيه 1 را به صورت زير فرمول‌بندي مي‌كنيم:

بين تعهد سازمانی و سن کارمندان رابطه معني‌داري وجود ندارد.

بين تعهد سازمانی و سن کارمندان رابطه معني‌داري وجود دارد.

 

با توجه به نتايج جدول آناليز واريانس آماره برابر 91/1 بوده كه مقدار کوچکی است و مقدار احتمال 133/0 مي‌باشد، كه چون مقدار احتمال كوچك نیست و داريم:

پس هیچ دلیل بر رد فرضيه صفر در سطح معني‌داري وجود ندارد یعنی بین تعهد سازمانی و سن کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

.يعني نمي توان گفت افراد شاغل در اين مجموعه متناسب با سن خود از چه سطح تعهدي نسبت به سازمان برخوردارندو آيا افراد مسن تر متعهدتر هستند يا افرا جوان ؟يافته هاي حاصل از اين فرضيه با نتايج تحقيقات مشابه(معين فر،1381،ص15 ). و( باروني ، 1386). همسو مي باشد

همچنين با نتايج تحقيقي در خصوص برسي ارتباط تعهد كاركنان در دانشكده هاي تربيت بدني،همخواني دارد.( حمیدی وکشتی دار،1382،ص48).

فرضيه 2: بین تعهد سازمانی و جنسیت کارمندان رابطه معني‌داري وجود دارد.

            براي بررسي اين فرضيه از آزمون t برای جامعه‌های مستقل استفاده می‌کنیم،

بين تعهد سازمانی و جنسیت کارمندان رابطه معني‌داري وجود ندارد.

بين تعهد سازمانی و جنسیت کارمندان رابطه معني‌داري وجود دارد.

 

نتایج حاصل شده نشان مي دهد که مقدار آماره آزمون t برابر 323/1- می‌باشد و مقدار احتمال (p-value). برابر 189/0 است که چون

پس در سطح معنی داری 5% دلیلی بر رد فرض صفر وجود ندارد، یعنی بین تعهد سازمانی و جنسیت کارکنان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

نتايج اين فرضيه با تحقيقات زير همخواني دارد

در برسي ارتباط تعهد كاركنان در دانشكده هاي تربيت بدني،رابطه معني داري بين جنسيت و تعهد كاركنان مشاهده نشده است.( حمیدی وکشتی دار،1382،ص48).

آون وهمكاران(1993).در مطالعاتي كه بر روي14081 نفر انجام دادندبه رابطه اي هم مثبت وهم منفي در رنج همبستگي37- تا 29 دست يافتند(هاوكينز،1998،ص19).

همچنين برخي از صاحبنظران معتقد هستند كه هيچ رابطه اي بين جنسيت و تعهد سازماني وجود ندارد( كوك لو،2006،ص211

 

فرضيه 3: بین تعهد سازمانی و سطح تحصیلات کارمندان رابطه معني‌داري وجود دارد.

 

بين تعهد سازمانی و سطح تحصیلات کارمندان رابطه معني‌داري وجود ندارد.

بين تعهد سازمانی و سطح تحصیلات کارمندان رابطه معني‌داري وجود دارد.

 

با توجه به نتايج جدول آناليز واريانس مشاهده مي‌شود كه آماره برابر 559/0 بوده كه مقدار بسیار کوچکی است و مقدار احتمال 693/0 مي‌باشد، كه چون مقدار احتمال كوچك نیست و داريم:

پس هیچ دلیل بر رد فرضيه صفر در سطح معني‌داري وجود ندارد یعنی بین تعهد سازمانی و سطح تحصیلات کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد. كه اين رابطه در تحقيقي ديگر ضعيف و منفي گزارش شده است كه دليل اين ،رابطه منفي انتظارات بيشتر افراد تحصيلكرده و فرصتهاي شغلي بيشتر براي آنان مي باشد.(اسماعيلي،1380،ص68).

فرضيه 4: بین تعهد سازمانی و ازدواج کارمندان رابطه معني‌داري وجود دارد.

براي بررسي اين فرضيه مجدداً از آزمون t برای جامعه‌های مستقل استفاده می‌کنیم،

                                               بين تعهد سازمانی و ازدواج کارمندان رابطه معني‌داري وجود ندارد.

بين تعهد سازمانی و ازدواج کارمندان رابطه معني‌داري وجود دارد.

 

با توجه به نتايج جدول مشاهده می‌شود، مقدار آماره آزمون t برابر 093/1- می‌باشد و مقدار احتمال (p-value). برابر 227/0 است که چون

پس در سطح معنی داری 5% دلیلی بر رد فرض صفر وجود ندارد، یعنی بین تعهد سازمانی و ازدواج کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار رابطه معنی‌داری وجود ندارد. _ بین تعهد سازمانی و ازدواج کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار رابطه معنی‌داری نشد

ولي در برسي انجام شده بر روي زنان متاهل در مقابل زنان مجرد ،(هو اي،2003).مشاهده شده است زنان متاهل به خاطر يكسري مسووليتهايي كه در زنگي مشترك متوجه آنها مي باشد وبه خاطراحتمال ازدست دادن موقعيتشان و ريسك از دست دادن شغلشان خود را به مخاطره نمي اندازند واز تعهد بالاتري نسبت به مجردها برخوردارند. (پالا وهمكاران،2008،ص60).

 

فرضيه 5: بین تعهد سازمانی و سابقه کارمندان رابطه معني‌داري وجود دارد.

براي بررسي اين فرضيه آزمون معنی داری رگرسیون خطی ساده استفاده می‌کنیم، نتایج حاصل شده به صورت زیر می‌باشد.

            ابتدا فرضيه 5 را به صورت زير فرمول‌بندي مي‌كنيم:

بين تعهد سازمانی وسابقه کارمندان رابطه معني‌داري وجود ندارد.

بين تعهد سازمانی وسابقه کارمندان رابطه معني‌داري وجود دارد.

نتایج حاصل شده به صورت زیر می‌باشد:

در اين قسمت با در نظر گرفت مدل رگرسيوني

كه در آن تعهد سازمانی و سابقه خدمت است، فرضيات آماري به صورت زير مي‌باشد:

به عبارت ديگر فرضيه صفر اين است كه رگرسيون خطي معني‌دار نيست يا وجود رابطه خطي رد مي‌شود و فرضيه مقابل معني‌دار بودن رگرسيون يا تأييد رابطه خطي معني‌دار مي‌باشد.

(جدول13 4 ). توزيع آزمودنيها بر مبناي سابقه خدمت

با توجه به نتايج جدول آناليز واريانس مشاهده مي‌شود كه آماره برابر 792/4 بوده كه مقدار بزرگي است و مقدار احتمال 031/0 مي‌باشد، كه چون مقدار احتمال كوچك است و داريم:

پس فرضيه صفر در سطح معني‌داري رد مي‌شود يعني وجود رابطه خطي معني‌دار تعهد سازمانی و سابقه خدمت پذيرفته مي‌شود.

حال براي اينكه ببينيم سابقه خدمت تا چه اندازه تغييرپذيري تعهد سازمانی را تبيين مي‌كند، آماره ضريب تعيين را محاسبه مي‌كنيم و همچنين بررسي مناسبت مدل از ضريب تعيين تصحيح شده استفاده مي‌كنيم.

 

ضريب تعيين تصحيح شده ضريب تعيين
036/0 045/0

 

با توجه به جدول فوق مشاهده مي‌شود كه يعني از تغيير پذيري متغير تعهد سازمانی بوسيله اين مدل يا به عبارت ديگر توسط سابقه خدمت تبيين مي‌شود.

همچنين همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي‌شود مقادير ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده به هم خيلي نزديك مي‌باشند كه اين نشان دهنده اين موضوع است كه متغيري در مدل وجود ندارد كه معني‌دار نباشد و داوطلب خروج از مدل باشد.

در نهایت مدل پیش‌بینی شده را می‌توان به صورت زیر برآورد کرد:

که چون ضریب سابقه خدمت منفی است یعنی این دو متغیر با هم نسبت عکس دارند یعنی هرچه سابقه خدمت بیشتر باشد تعهد سازمانی کمتر است و بالعکس.

بدين معني كه هرچه افراد سابقه خدمت بيشتري در سازمان داشته باشند از ميزان تعهد بالاتري به سازمان نسبت به افراد كم سابقه برخوردارند كه اين نتيجه در پاره اي ازتحقيقات قبلي به شرح زيربه اثبات رسيده است.

كاركنان مسن تروآنان كه داراي سابقه كار هستند وآنان كه از سطح بازده كاري خويش راضي اند،به سطوح بالاتر تعهد سازماني نسبت به ديگران، گرايش دارند(استرون ،1374،ص76).

در تحقیق دیگری که توسط گلیسین (1998).، موریس (1990). و ایسترز (1991). انجام شده است آنها دریافتند کارکنانی که سابقه خدمت بیشتری دارند نسبت به تازه کارها از تعهد بالاتری برخوردار هستند.(حمیدی وکشتی دار،1382،ص46).

فرضيه 6: بین تعهد سازمانی و حقوق و دستمزد کارمندان رابطه معني‌داري وجود دارد.

            براي بررسي اين فرضيه مجدداً از جدول آنالیز واریانس (ANOVA). استفاده می‌کنیم به صورت زیر می‌باشد:

 

بين تعهد سازمانی و حقوق و دستمزد کارمندان رابطه معني‌داري وجود ندارد.

بين تعهد سازمانی و حقوقو و دستمزد کارمندان رابطه معني‌داري وجود دارد.

:

با توجه به، نتایج حاصل شده ازجدول آناليز واريانس مشاهده مي‌شود كه آماره برابر 814/0 بوده كه مقدار بسیار کوچکی است و مقدار احتمال 446/0 مي‌باشد، كه چون مقدار احتمال بزرگ است و داريم:

پس هیچ دلیل بر رد فرضيه صفر در سطح معني‌داري وجود ندارد یعنی بین تعهد سازمانی و میزان حقوق و دستمزدکارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

حقوق ودستمزد نيز موجب عزت نفس براي فرد شده ونوعي فرصت براي فرد محسوب مي شود كه دراثر ترك سازمان ازدست خواهد داد. نتايج بسياري ازتحقيقات همبستگي مثبت اما ضعيفي را بين اين دو متغير نشان مي دهند. .(اسماعيلي،1380،ص68 ).

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment