انواع تكدي (گدایی) -پایان نامه

دانلود پایان نامه

يكي از ضرورتهاي تبيين و برخورد صحيح و منطقي با پديده تكدي گري، تفكيك انواع اين پديده و شيوه ها و اشكال مربوط به آن است. سياستها و راهبردهاي انتخابي سازمانهاي ذيربط بر سر مقابله با پديده گدايي بستگي دارد به تحليل از سرشت و انواع تكدي گري كه جامعه با آن مواجه است. بطور معمول، كارشناسان مسائل اجتماعي بر طبق مشاهدات و نتايج به دست آمده به يك تقسيم بندي دوگانه از تكدي، يعني تكدي آبرومندانه در كنار تكدي آشكار و غير آبرومندانه پرداخته اند.

گفتار اول: تكدي پنهان

آن است كه به طريق پنهان و آبرومندانه مانند دراويش، دعانويسان و كولي ها.

يا خواندن اشعار و روايت قصه هاي ملي و مذهبي به « زمزمه اوراد و اذكار » – دراويش: افرادي هستند كه با كشكول و تبرزين و با در گذشته، عمده ترين متكديان، دراويش بودند كه با استفاده از عواطف و باورهاي مردم به گدايي مي پرداختند.

در هند و پاكستان دروايشي هستند كه خود را در بدترين وضع قرار مي دهند، مثلا دسته جمعي در گوشه اي معتكف مي شوند و نوحه هاي مذهبي مي خوانند و اعضاي بدنشان را به لرزه در مي آورند و از اين راه گدايي مي كنند. هدف اين افراد، شكستن غرور و عزت نفس در اين مرحله است.

الف: دعانويسان

كساني هستند كه بر روي كاغذهاي طومار مانندي دعا مي نويسند و به عنوان نسخه شفابخش به مردمان و افراد نيازمند و ساده لوح مي فروشند. اين دسته در مناطقي كه داراي ساختار سنتي و قديمي است و در جوامع كوچكتر و شهرستانها – كه بافت سنتي دارند از ارزش ويژه اي برخوردارند و در نقشها و به شيوه هاي مختلف به گدايي مشغولند.

ب: كولي ها

كولي طايفه اي از بقاياي هنديان رامشگر است كه در عهد بهرام گور به ايران آمده اند. مردمي صحرانشين و بيابانگرد هستند و در همه جا گردش مي كنند. كولي ها با فالگيري و كف بيني و بندبازي، زنان و مردان ساده لوح را فريب مي دهند و از اين طريق مبالغي را به دست مي آورند

متن کامل پایان نامه تکدی گری

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...