انواع تكدي (گدایی) -پایان نامه

يكي از ضرورتهاي تبيين و برخورد صحيح و منطقي با پديده تكدي گري، تفكيك انواع اين پديده و شيوه ها و اشكال مربوط به آن است. سياستها و راهبردهاي انتخابي سازمانهاي ذيربط بر سر مقابله با پديده گدايي بستگي دارد به تحليل از سرشت و انواع تكدي گري كه جامعه با آن مواجه است. بطور معمول، كارشناسان مسائل اجتماعي بر طبق مشاهدات و نتايج به دست آمده به يك تقسيم بندي دوگانه از تكدي، يعني تكدي آبرومندانه در كنار تكدي آشكار و غير آبرومندانه پرداخته اند.

گفتار اول: تكدي پنهان

آن است كه به طريق پنهان و آبرومندانه مانند دراويش، دعانويسان و كولي ها.

يا خواندن اشعار و روايت قصه هاي ملي و مذهبي به « زمزمه اوراد و اذكار » – دراويش: افرادي هستند كه با كشكول و تبرزين و با در گذشته، عمده ترين متكديان، دراويش بودند كه با استفاده از عواطف و باورهاي مردم به گدايي مي پرداختند.

در هند و پاكستان دروايشي هستند كه خود را در بدترين وضع قرار مي دهند، مثلا دسته جمعي در گوشه اي معتكف مي شوند و نوحه هاي مذهبي مي خوانند و اعضاي بدنشان را به لرزه در مي آورند و از اين راه گدايي مي كنند. هدف اين افراد، شكستن غرور و عزت نفس در اين مرحله است.

الف: دعانويسان

كساني هستند كه بر روي كاغذهاي طومار مانندي دعا مي نويسند و به عنوان نسخه شفابخش به مردمان و افراد نيازمند و ساده لوح مي فروشند. اين دسته در مناطقي كه داراي ساختار سنتي و قديمي است و در جوامع كوچكتر و شهرستانها – كه بافت سنتي دارند از ارزش ويژه اي برخوردارند و در نقشها و به شيوه هاي مختلف به گدايي مشغولند.

ب: كولي ها

كولي طايفه اي از بقاياي هنديان رامشگر است كه در عهد بهرام گور به ايران آمده اند. مردمي صحرانشين و بيابانگرد هستند و در همه جا گردش مي كنند. كولي ها با فالگيري و كف بيني و بندبازي، زنان و مردان ساده لوح را فريب مي دهند و از اين طريق مبالغي را به دست مي آورند

متن کامل پایان نامه تکدی گری

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...